VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY V LÍŠNICI,

 

jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha – západ, Líšnice 19,    252 10,  Mníšek pod Brdy, pro školní rok 2021/2022.

 

Dle kritérií zveřejněných dne 5. 5. 2022 na webových stránkách školy, informační tabuli školy a u zápisu do MŠ konaného dne 5. 5. 2022 jsou od školního roku 2022/23  PŘIJATI  k  předškolnímu vzdělávání následující uchazeči:

 

REG. ČÍSLO UCHAZEČE

  1. MŠ 001/2022
  1. MŠ 002/2022
  1. MŠ 003/2022
  1. MŠ 004/2022
  1. MŠ 005/2022
  1. MŠ 006/2022

7.  MŠ 007/2022

8.  MŠ 008/2022

9.  MŠ 009/2022

10. MŠ 010/2022

11. MŠ 011/2022

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Vyhlášení zápisu do MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍŠNICE pro školní rok 2022/23.

Zápis proběhne v mateřské škole v Líšnici na adrese Líšnice 244 (nový pavilon školy)

ve ČTVRTEK 5. 5. 2022 od 15:00 do 17:00.

 

Co budete potřebovat?

- žádost o přijetí do MŠ Žádost o přijetí-1.pdf (257,7 kB)

- zápisní list pro rok 2022/23 Zapisovy list MŠ.pdf (238,5 kB)

- kopii rodného listu dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

- potvrzení vašeho ošetřujícího dětského lékaře (viz. níže). lékařské potvrze ní (1).pdf (87692)

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školky. Spádová oblast pro naši mateřskou školu je obec Líšnice, okres Praha – západ. Bude-li dítě přijato do jiné mateřské školy, ta o tom musí ze zákona informovat naší mateřskou školu.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

K přihlášce k předškolnímu vzdělávání je NUTNÉ předložit originál lékařského potvrzení (musí být potvrzeno ošetřujícím pediatrem dítěte) o splnění podmínek pro přijetí do MŠ. (Potvrzení vydává lékař na svém formuláři.)

Kritéria pro přijímání dětí a počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2022/2023 budou v provozu 2 třídy nejvýše s 56 dětmi. Počet přijatých dětí do MŠ závisí na počtu dětí, které z MŠ budou odcházet do ZŠ. Pokud nebude udělen žádný dodatečný odklad, bude možné od příštího školního roku přijmout 12 nových dětí.  

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha - západ budou přijímány děti dle kritérií stanovených ředitelkou školy a vyvěšených nejpozději v den zápisu do MŠ.

UPOZORŇUJEME, že vzhledem k velkému počtu tříletých dětí s trvalým pobytem na území naší obce, budou ke vzdělávání v naší mateřské škole přijímány pouze děti s trvalým pobytem v naší obci dle věku od nejstarších po nejmladší.

4. Průběh zápisu

Dne 11. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 proběhne tzv. nahlížení do spisu. Jde o možnost přijít se podívat do vaší složky, zda obsahuje všechny vámi zaslané dokumenty, popř. můžete další dokumenty doložit. Nahlížení do spisu proběhne na adrese Líšnice 19, 252 10, Mníšek pod Brdy. V případě zájmu se objednejte na přesný čas na tel. čísle 318 592 657.

Následně ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů. Výsledky budou do 30ti dnů od ukončení zápisu na webu MŠ, ZŠ a obce Líšnice. Uchazeči budou uváděni pod svými registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte běžnou poštou, rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné – předškoláci.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvaloukontraindikaci.                                                                                                        

 

                                                                                     Mgr. Alena Fialová

                                                                                                ředitelka školy

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ LÍŠNICE 

se uskuteční v úterý 12. 4. 2022 v NOVÉ BUDOVĚ ŠKOLY na adrese Líšnice 244 v době od 14.00 do 17.00.
Zápis je určen jen pro děti s trvalým pobytem v obci Líšnice.
 

VÝSKYT COVID-19 V MŠ - PROVOZ

Vážení rodiče,

Vzhledem ke katastrofální situaci s ohledem na onemocnění Covid-19 v našem pedagogickém sboru mateřské i základní školy i mezi ostatními zaměstnanci školy včetně jejího vedení jsme nuceni přistoupit k omezení provozu mateřské školy (v současné chvíli máme práce schopnou jednu paní učitelku pro celou MŠ).

Jsme nuceni z provozních důvodů od středy 19. 1. 2022 minimálně do pátku 21. 1.2022 uzavřít jednu třídu (uzavírá se třída v novém pavilonu školy). V provozu zůstává třída ve staré budově školy, a to denně od 7:00 do 16:00 hodin, a to pro děti z obou tříd naší mateřské školy, jejichž rodiče musí chodit do zaměstnání A PRACUJÍ V OBLASTECH ZAJIŠŤUJÍCÍCH ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURU STÁTU (zdravotnictví, školství, veřejná doprava, policie, hasiči, energetika, zásobování apod.) Přítomnost vašeho dítěte ve školce prosím oznamte pomocí sms paní učitelce Lucce či Jarušce.

Ostatní rodiče žádáme o odhlášení obědů dětí v systému.

Vážení rodiče, situace v naší škole je opravdu na samé hranici udržitelnosti provozu, snažíme se ze všech sil, abychom udrželi provoz alespoň pro ty, kteří školku bezpodmínečně potřebují. V případě, že by došlo k opětovnému nárůstu pozitivních zaměstnanců MŠ, byli bychom nuceni přistoupit k dalším organizačním změnám. Věříme však, že situaci udržíme alespoň v tomto omezeném režimu.

Mgr. Kamila Ehrenbergerová,

zástupkyně ředitelky školy.

 

MANUÁL K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY LÍŠNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTI DO MŠ 2021/2022

Otevření MŠ

Milí rodiče, milé děti,
je to tu!!! Máme velkou radost, že v pondělí 3. 5. 2021 otevíráme naši 
mateřskou školku pro všechny děti. Budeme tedy fungovat jako normálně - 
děti budou chodit do svých domovských tříd.
Mateřská školka jede v běžném režimu s provozní dobou 7:00 - 16:00.  
Děti jsou bez roušek a bez testování!!!! - netestují se ani předškoláci. 
Zaměstnanci školky musí mít respirátor po celou dobu, je nezbytné větrat 
v co největší míře a upřednostňovat pobyt venku před vnitřními aktivitami.
Platí pravidla jako před uzavřením - dítě jde do šatny jen s jedním 
rodičem, oba si vydezinfikují ruce, rodič musí mít respirátor. V šatně 
se doprovod zdržuje co nejkratší dobu a měl by dodržovat rozestup 2 
metry od další rodiny.
Školkáčci smí cvičit uvnitř i venku, zpívat se bohužel stále nesmí. Také 
je zakázán pohyb třetích osob ve škole, tedy nesmí být pořádána žádná 
divadla, koncerty apod. ani venku. Pozor, nyní musíme zachovávat 
homogenitu tříd, tedy nesmíme třídy odpoledne spojovat! Z tohoto důvodu 
je provozní doba MŠ v obou třídách jen do 16:00.
Obědy i svačinky mají děti od paní vedoucí školní jídelny přihlášené. 
Pokud víte, že vaše dítě v pondělí do MŠ nenastoupí, odhlaste si je v 
systému. Také prosím uvědomte svoji paní učitelku o případné plánované 
nepřítomnosti.
Další informace:
- Na základě zkušeností z naší školky z podzimu a zimy vás opětovně 
prosíme: Pokud bude kdokoli z rodiny nachlazen, nebude se cítit dobře 
apod., NEDÁVEJTE SVÉ DÍTĚ DO ŠKOLKY. Pokud je komukoli z rodiny nařízen 
PCR test, nedávejte dítě do školky a počkejte na výsledek testu. Pokud 
sami pojedete na PCR test z důvodu vaší karantény či nevolnosti, 
nedávejte dítě do školky!!! V případě, že bude dítě pozitivní, vyřadíte 
z provozu celou třídu, zaměstnance a děti pošlete do karantény a na 
minimálně 10 dnů omezíte život dalších 27 rodin... PROSÍME, myslete na 
to. Jménem všech děkujeme za ohleduplnost.
- V létě chystáme provoz mateřské školy v první půlce července do pátku 
16. 7. 2021. Paní učitelky začnou pomalu zjišťovat zájem o letní 
docházku, tak ať máte čas se rozhodnout a vše promyslet.
- Od 2. do 14. 5. 2021 probíhá distanční zápis do naší mateřské školky, 
všechny informace jsou na webu školy a školky.

Milí rodiče, milé děti, jsme rádi, že se život začíná alespoň trošičku 
vracet do normálních kolejí. Moc se těšíme na pondělí, na děti i na vás 
a přejeme vám krásný pátek a ještě hezčí víkend.
Za všechny zaměstnance Mgr. Alena Fialová, ředitelka školy.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2021/22

Vyhlášení

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v tomto roce POUZE DISTANČNĚ. Letos mohou uchazeči přihlášky dodávat od neděle 2. května 2021 do pátku 14. května 2021 včetně.

 

1.2 Místo zápisu:

Přihlášky doručujte na adresu Základní škola a mateřská školy Líšnice, okres Praha – západ, Líšnice 19, 252 10, Mníšek pod Brdy. Přihlášku lze také vhodit do schránky na budově školy (stará budova) na adrese Líšnice 19, 25210 Mníšek pod Brdy. Schránka je umístěna na čelní straně budovy vedle hlavního vchodu. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním sms, ta bude obsahovat i vaše registrační číslo. Žádost též můžete poslat poštou. Máte-li datovou schránku či disponujete-li elektronickým podpisem, můžete dokumenty naskenovat a zaslat je na školu elektronicky. POZOR!!! Obyčejný email nestačí, vaše žádost by nebyla školou přijata.

Emil pro zaslání elektronicky podepsané přihlášky: zslisnice@zslisnice.cz

Datová schránka naší školy: cmhqjpc

VEŠKERÉ FORMULÁŘE JSOU K DISPOZICI NA www.zslisnice.czhttps://ms-listecek.webnode.cz/ a na webových stránkách obce https://www.obeclisnice.eu/.

Máte problém s vytištěním formulářů? Ozvěte se na mail: zslisnice@zslisnice.cz.

ŽÁDOST: Uvedení mobilního telefonu a emailové adresy je při zápisu do školy dobrovolný akt. Žádáme vás však o jejich laskavé uvedení, v současné době by byla komunikace s vámi pouze běžnou poštou zbytečně komplikovaná. Děkujeme.

 

1.3 Potřebné dokumenty:

Do obálky či do mailu vložte:

- žádost o přijetí do MŠ ke stažení zde

- zápisní list pro rok 2021/2022 ke stažení zde

- kopii rodného listu dítěte

- kopii občanského průkazu zákonného zástupce

- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

- potvrzení vašeho ošetřujícího dětského lékaře (viz. níže). 

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Kopie rodného listu a občanského průkazu (fotografie) můžete též zaslat dálkově na mail: zslisnice@zslisnice.cz.

 

1.4 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školky. Spádová oblast pro naši mateřskou školu je obec Líšnice, okres Praha – západ. Bude-li dítě přijato do jiné mateřské školy, ta o tom musí ze zákona informovat naší mateřskou školu.

 

2. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

K přihlášce k předškolnímu vzdělávání je NUTNÉ předložit originál lékařského potvrzení (musí být potvrzeno ošetřujícím pediatrem dítěte) o splnění podmínek pro přijetí do MŠ. (Potvrzení vydává lékař na svém formuláři.)

3. Kritéria pro přijímání dětí a počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 budou v provozu 2 třídy nejvýše s 56 dětmi. Počet přijatých dětí do MŠ závisí na počtu dětí, které z MŠ budou odcházet do ZŠ. Pokud nebude udělen žádný dodatečný odklad, bude možné od příštího školního roku přijmout 20 nových dětí.  

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha - západ budou přijímány děti dle kritérií stanovených ředitelkou školy a vyvěšených nejpozději 30. 4. 2021.

UPOZORŇUJEME, že vzhledem k velkému počtu tříletých dětí s trvalým pobytem na území naší obce, budou ke vzdělávání v naší mateřské škole přijímány pouze děti s trvalým pobytem v naší obci dle věku od nejstarších po nejmladší.

kritéria zápisu do MŠ.pdf (177878).

4. Průběh zápisu

Po odevzdání žádosti o přijetí a potřebných dokumentů obdržíte od školy infomační sms (škola potvrdí přijetí žádosti) a zároveň obdržíte registrační číslo.

Dne 18. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 proběhne tzv. nahlížení do spisu. Jde o možnost přijít se podívat do vaší složky, zda obsahuje všechny vámi zaslané dokumenty, popř. můžete další dokumenty doložit. Nahlížení do spisu proběhne na adrese Líšnice 19, 252 10, Mníšek pod Brdy. V případě zájmu se objednejte na přesný čas na tel. čísle 318 592 657.

Následně ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů. Výsledky budou do 30ti dnů od ukončení zápisu na webu MŠ, ZŠ a obce Líšnice. Uchazeči budou uváděni pod svými registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte běžnou poštou, rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné – předškoláci.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvaloukontraindikaci.                                                                                                        

 

  Mgr. Alena Fialová

                                                                                                          ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

vzhledem k tomu, že v pátek 26. 2. 2021 nepůjde v části obce Líšnice elektrický proud, jsme nuceni na tento den školu UZAVŘÍT. Uzavíráme obě budovy základní i mateřské školy. S odpojením dodávky elektrického proudu se váže nejen problém s vytápěním či provozem kuchyně, ale především problém s tlakem vody (nejde elektrické čerpadlo = neteče voda). Vzhledem k přísným protiepidemickým opatřením nelze bez vody v současné době provoz základní ani mateřské školy zajistit.

Obědy jsou na tento den hromadně všem dětem odhlášené.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení, od pondělí jedeme zase normálně.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Mgr. Alena Fialová, ředitelka školy.

Vážení rodiče,

vzhledem k rozšíření nákazy koronavirem v mateřské a základní škole mezi dětmi a mezi zaměstnanci jsme se společně se zřizovatelem školy rozhodli k uzavření budov Základní školy a mateřské školy Líšnice, okres Praha -západ ve dnech: pondělí 8. 2. - středa 10. 2. 2021 včetně z provozních důvodů. Během těchto dnů projdou veškeré prostory školy plošnou dezinfekcí (postřik veškerých povrchů uvnitř a postřik venkovních smývatelných povrchů) firmou, která se specializuje na dezinfekci prostor zasažených koronavirem.

Situace je nyní neudržitelná, nákaza se rozšířila mezi dětmi MŠ, máme pozitivní výskyt i v 1. třídě (rodiče dětí, kterých se týká karanténa, byli informováni). Covidem - 19 onemocněly všechny zaměstnankyně mateřské školy v novém pavilonu a provozní zaměstnankyně v novém pavilonu i ve staré budově školy. Nejsme nyní schopni zajistit např. úklid či běžný provoz obou budov škol včetně výuky.

Na tuto dobu 8. - 10. 2. mají všechny děti ZŠ i MŠ hromadně odhlášené obědy.

1. a 2. ročník ZÁKLADNÍ ŠKOLY se bude od 8. do 10. února vzdělávat doma, paní učitelky dětem zítra (v pátek 5. 2.) zadají práci. On-line výuka v těchto dnech nebude probíhat (půjde o off-line výuku), zadání úkolů najdete také na ZslisniceOnline.cz. Zdravé děti se vrátí do školy ve čtvrtek 11. února, od tohoto dne bude výuka probíhat normálně včetně obědů a družiny.

3. - 5. ročník ZÁKLADNÍ ŠKOLY pokračuje normálně v distanční výuce beze změn.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - třída starších dětí ve staré budově - provoz bude plně obnoven ve čtvrtek 11. února pro zdravé děti a děti po skončení karantény. Prosíme rodiče, aby během příštího týdne informovali paní učitelky, kdy jejich dítě do MŠ nastoupí. Nezapomeňte též zkontrolovat e-jidelníček, aby v den nástupu do MŠ mělo vaše dítě přihlášené jídlo.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - třída mladších dětí v novém pavilonu - o otevření vás budeme informovat během příštího týdne dle data ukončení karantény a dle uschopnění zaměstankyň.

Milí rodiče, situace se nám vymkla z rukou. Žádám vás o pochopení a především o využití doby, kdy budeme doma, k izolaci. Věříme, že doba pěti dní je dostatečně dlouhá k projevení nemoci u nakažených, a spolu s komplexní dezinfekcí se nám podaří šíření choroby u nás ve škole a ve školce zastavit.

Děkujeme za spolupráci,

Mgr. Alena Fialová, ředitelka školy.

UZAVŘENÍ TŘÍDY MŠ V NOVÉM PAVILONU

Vzhledem k rozšíření nákazy koronavirem je třída mateřské školy v horním pavilonu uzavřena od pátku 29. 1. 2021 do odvolání.

Alena Fialová, ředitelka školy.

 

 

UZAVŘENÍ MŠ OD 21.12.2020 DO 3.1.2021

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem bude naše MŠ z důvodu epidemické situace v ČR
uzavřena od pondělí 21. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021. Cílem uzavření je
především sociální distanc mezi dětmi a dezinfekce prostor školy, školky
a prostor společných pro obě části. Proběhne též odstávka vytápění a
revize topení. Do školky půjdeme naposledy v pátek 18. 12. 2020 a zpět
se sejdeme v pondělí 4. 1. 2021.
Děkujeme za pochopení,
Mgr. Alena Fialová, ředitelka školy.

UZAVŘENÍ MŠ V PONDĚLÍ 16.11.2020

Vážení rodiče,
v pondělí 16. 11. 2020 bude uzavřena celá mateřská škola i školní vývařovna a bude probíhat sanitární den (desinfekce prostor, sanity, koberců, hraček apod.). Uzavření mateřské školy z provozních důvodů je schváleno zřizovatelem.
Děkujeme za pochopení,
Mgr. Alena Fialová, ředitelka školy.

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ LÍŠNICE

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2020/21
 

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v tomto roce POUZE DISTANČNĚ. Letos mohou uchazeči přihlášky dodávat od soboty  2. května 2020 do pátku 15. května 2020 včetně.

 

1.2 Místo zápisu:

Přihlášky doručujte na adresu Základní škola a mateřská školy Líšnice, okres Praha – západ, Líšnice 19, 252 10, Mníšek pod Brdy. Přihlášku lze také vhodit do schránky na budově školy (stará budova) na adrese Líšnice 19, 25210 Mníšek pod Brdy. Schránka je umístěna na čelní straně budovy vedle hlavního vchodu. Přijetí přihlášky vám potvrdíme zasláním sms, ta bude obsahovat i vaše registrační číslo. Žádost též můžete poslat poštou. Máte-li datovou schránku či disponujete-li elektronickým podpisem, můžete dokumenty naskenovat a zaslat je na školu elektornicky. POZOR!!! Obyčejný email nestačí, vaše žádost by nebyla školou přijata.

Emil pro zaslání elektronicky podepsané přihlášky: zslisnice@zslisnice.cz

Datová schránka naší školy: cmhqjpc

VEŠKERÉ FORMULÁŘE JSOU K DISPOZICI NA www.zslisnice.czhttps://ms-listecek.webnode.cz/ a na webových stránkách obce https://www.obeclisnice.eu/.

Máte problém s vytištěním formulářů? Ozvěte se na mail: zslisnice@zslisnice.cz.

ŽÁDOST: Uvedení mobilního telefonu a emailové adresy je při zápisu do školy dobrovolný akt. Žádáme vás však o jejich laskavé uvedení, v současné době by byla komunikace s vámi pouze běžnou poštou zbytečně komplikovaná. Děkujeme.

 

1.3 Potřebné dokumenty:

Do obálky či do mailu vložte:

- žádost o přijetí do MŠ - Žádost o přijetí.doc (36864)

- zápisní list pro rok 2020/2021 (dobrovolné, možno vyplnit v září) - Zápisní list pro školní rok 202021.docx (15279)

- kopii rodného listu dítěte (stačí i vyfocené mobilem); 

- kopii občanského průkazu zákonného zástupce;

- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),

- doklad o povinném očkování (viz. níže). 

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Kopie rodného listu a občanského průkazu (fotografie) můžete též zaslat dálkově na mail: zslisnice@zslisnice.cz.

 

1.4 Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školky. Spádová oblast pro naši mateřskou školu je obec Líšnice, okres Praha – západ. Bude-li dítě přijato do jiné mateřské školy, ta o tom musí ze zákona informovat naší mateřskou školu.

 

2. Doložení řádného očkování dítěte

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nemusíte osobně navštěvovat praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (cestne-prohlaseni-o-radnem-ockovani-ditete-ms.pdf (385991)), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další možností je předložení originálu lékařského potvrzení (musí být potvrzeno ošetřujícím pediatrem dítěte) a splnění podmínek pro přijetí do MŠ. (Potvrzení vydává lékař na svém formuláři.)

 

3. Kritéria pro přijímání dětí a počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou v provozu 2 třídy nejvýše s 56 dětmi. Počet přijatých dětí do MŠ závisí na počtu dětí, které z MŠ budou odcházet do ZŠ. Pokud nebude udělen žádný dodatečný odklad, bude možné od příštího školního roku přijmout 12 nových dětí.  

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha - západ budou přijímány děti dle kritérií stanovených ředitelkou školy a vyvěšených dne 28. 4. 2020.

UPOZORŇUJEME, že vzhledem k velkému počtu tříletých dětí s trvalým pobytem na území naší obec, budou ke vzdělávání v naší mateřské škole přijímány pouze děti s trvalým pobytem v naší obci dle věku od nejstarších po nejmladší.

Kritéria zde: kritéria zápisu do MŠ.pdf (357044)

4. Průběh zápisu

Po odevzdání žádosti o přijetí a potřebných dokumentů obdržíte od školy infomační sms (škola potvrdí přijetí žádosti) a zároveň obdržíte registrační číslo.

Po ukončení termínu zápisu obdržíte mailem informaci o počtu žádajících a termín konání tzv. nahlížení do spisu. Jde o dobu, kdy se můžete přijít podívat do vaší složky, zda obsahuje všechny vámi zaslané dokumenty, popř. můžete další dokumenty doložit.

Následně ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů. Výsledky budou do 30ti dnů od ukončení zápisu na webu MŠ, ZŠ a obce Líšnice. Uchazeči budou uváděni pod svými registračními čísly.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte běžnou poštou, rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné – předškoláci.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020 CZ.docx (21491)

   Mgr. Alena Fialová

    ředitelka školy

 

PŘÍLOHY:

Kritéria k zápisu do MŠ: kritéria zápisu do MŠ.pdf (357044)

Vyhlášení zápisu do MŠ: Vyhlášení zápisu do MŠ.pdf (209941)

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020: Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020 CZ.docx (21491)

Žádost o přijetí: Žádost o přijetí.doc (36864)

Zápisní list pro školní rok 2020/2021: Zápisní list pro školní rok 202021.docx (15279)

Čestné prohlášení o řádném očkování: cestne-prohlaseni-o-radnem-ockovani-ditete-ms.pdf (385991)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ LÍŠNICE

- vešekeré informace o zápise do 1.třídy najdete na školním webu https://www.zslisnice.cz/zakladni-skola/zpravy-ze-skoly/zapis-do-1-tridy-zs-1160cs.html

 

UZAVŘENÍ PROVOZU NAŠÍ MŠ OD 16.3. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skenování0001 (1).pdf (178579)

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍSTEČEK

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ 
 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
 
 

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

  • https://e-jidelnicek.cz/
  • číslo účtu pouze pro platby stravného: 278019881/0300
  • v.s. - PIN, který od nás dostanete
  • zpráva pro příjemce - jméno dítěte  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZNIK MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Mateřská škola v Líšnici zahájila svůj provoz 3.10.2012 po rozsáhlé rekonstrukci půdních prostor nad základní školou, jako nová součást organizace Základní škola a mateřská škola Líšnice.

 

Mateřská škola v Líšnici vznikla z důvodu nedostatečné kapacity okolních MŠ a tudíž velké procento dětí z Líšnice bylo bez možnosti navštěvovat předškolní zařízení. Rekonstrukci MŠ financovala obec a Středočeský kraj v rámci dotačního řízení.

 

Kapacita školy

 

Mateřská škola v Líšnici je koncipována jako jednotřídní zařízení .

Kapacita školy schválena zřizovatelem Obcí Líšnice a Krajskou hygienickou stanicí Praha – západ je stanovena na 28 dětí.

 


 


 

Novinky

ZLATOVLÁSKA

13.01.2023 19:39
V pondělí 16.1.2023 navštíví naší školku Duhové divadlo s představením Zlatovláska.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, DÍLNIČKA A ANDĚLSKÉ PŘEKVAPENÍ

04.12.2022 20:25
Ve čtvrtek 15.12. od 16.00 hod. v novém pavilonu se koná vánoční besídka. Děti si pro Vás připravily malé vystoupení , společně budeme tvořít a nakonec se setkáme s andělem.  Moc se těšíme na vánoční naladění a společně strávenou chvilku. Krásný adventní čas

VÁNOČNÍ FOCENÍ

04.11.2022 13:47
V pátek 11.11.proběhně vánoční focení dětiček

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

04.11.2022 13:46
V úterý 8.10. k nám přijede Divadlo v kufru s pohádkou "KRÁLŮV KEJKLÍŘ"

Divadelní představení

10.10.2022 17:21
Ve čtvrtek 20.10. proběhne v MŠ divadelní představení 100 dortíku.

DRAKIÁDA 19.10. 2022 16:00 - 18:00

10.10.2022 17:20
Školní družina ve spolupráci s rodiči pořádá tradiční DRAKIÁDU! Drakiáda proběhne u nového pavilonu na zahradě (oheň a občerstvení) a na přilehlém poli. O podrobnostech vás budeme informovat.  Tak hlavně - AŤ FOUKÁ!

DO SVĚTA - TRABLE S PŘÍŠEROU

11.09.2022 14:35
V pátek 16.9.2022 se uskuteční vzdělávací program DO SVĚTA - TRABLE S PŘÍŠEROU - výchovně vzdělávací program o tom, jak naložit s trápením všeho druhu. A hlavně - pokud se s trápením svěříme, nebudeme na to sami a někdo nám pomůže!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ

05.09.2022 09:19
Vážení rodiče, zveme Vás na informativní schůzku k začátku školního roku 2022/2023, která se uskuteční ve třídě MŠ v novém pavilonu v úterý 6.9.2022 od 16.30 hod. Těšíme se na Vaši účast.

CELODENNÍ VÝLET - ZVÍŘÁTKOV

02.05.2022 12:13
Ve středu 4.5. pojedeme celá školka na celodenní výlet do Zvířátkova - Olešná u Hořovic. Děti tam poznají spoustu zvířat , jak domácích, tak cizokrajných. Některá zvířátka si mohou děti pohladit, pochovat a svézt se na nich. Po celou dobu se nám budou věnovat...

"Pomóóóc" - zábavně vzdělávací program

19.04.2022 09:30
Zábavně vzdělávací program pro předškolní děti na téma přivoláví a poskytnutí 1. pomoci

Novinky

ZLATOVLÁSKA

13.01.2023 19:39
V pondělí 16.1.2023 navštíví naší školku Duhové divadlo s představením Zlatovláska.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ, DÍLNIČKA A ANDĚLSKÉ PŘEKVAPENÍ

04.12.2022 20:25
Ve čtvrtek 15.12. od 16.00 hod. v novém pavilonu se koná vánoční besídka. Děti si pro Vás připravily malé vystoupení , společně budeme tvořít a nakonec se setkáme s andělem.  Moc se těšíme na vánoční naladění a společně strávenou chvilku. Krásný adventní čas

VÁNOČNÍ FOCENÍ

04.11.2022 13:47
V pátek 11.11.proběhně vánoční focení dětiček

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

04.11.2022 13:46
V úterý 8.10. k nám přijede Divadlo v kufru s pohádkou "KRÁLŮV KEJKLÍŘ"

Divadelní představení

10.10.2022 17:21
Ve čtvrtek 20.10. proběhne v MŠ divadelní představení 100 dortíku.

DRAKIÁDA 19.10. 2022 16:00 - 18:00

10.10.2022 17:20
Školní družina ve spolupráci s rodiči pořádá tradiční DRAKIÁDU! Drakiáda proběhne u nového pavilonu na zahradě (oheň a občerstvení) a na přilehlém poli. O podrobnostech vás budeme informovat.  Tak hlavně - AŤ FOUKÁ!

DO SVĚTA - TRABLE S PŘÍŠEROU

11.09.2022 14:35
V pátek 16.9.2022 se uskuteční vzdělávací program DO SVĚTA - TRABLE S PŘÍŠEROU - výchovně vzdělávací program o tom, jak naložit s trápením všeho druhu. A hlavně - pokud se s trápením svěříme, nebudeme na to sami a někdo nám pomůže!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ

05.09.2022 09:19
Vážení rodiče, zveme Vás na informativní schůzku k začátku školního roku 2022/2023, která se uskuteční ve třídě MŠ v novém pavilonu v úterý 6.9.2022 od 16.30 hod. Těšíme se na Vaši účast.

CELODENNÍ VÝLET - ZVÍŘÁTKOV

02.05.2022 12:13
Ve středu 4.5. pojedeme celá školka na celodenní výlet do Zvířátkova - Olešná u Hořovic. Děti tam poznají spoustu zvířat , jak domácích, tak cizokrajných. Některá zvířátka si mohou děti pohladit, pochovat a svézt se na nich. Po celou dobu se nám budou věnovat...

"Pomóóóc" - zábavně vzdělávací program

19.04.2022 09:30
Zábavně vzdělávací program pro předškolní děti na téma přivoláví a poskytnutí 1. pomoci
Všechny články